Règim Jurídic

  Desos és una associació sense ànim de lucre a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i d’acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts.

  Inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior (Grup 1, Secció 1, Número Nacional 168047), al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (24945 – J / 1), al Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (número de registre 79) i al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya (número 001471-000).

  Acollits a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Si ets soci/sòcia o donant, consulta aquí els teus beneficis fiscals!

  Anualment els nostres comptes se sotmeten a auditoria externa. Consulta-les!

 

 Qui som